در مورخ  چهارم بهمن ماه طی حکمی از طرف دکتر قربانی شهردار محترم کلانشهر کرمانشاه

جناب آقای حاج احمد شیرین سخن به عنوان مدیر عامل سازمان آرامستانها منصوب گردید.

ضمنا ایشان طی سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ سابقه مدیریت این سازمان را به عهده داشته است.