مناقصه های در دست اقدام :

1- مناقصه یک مرحله ای کفن و چلوار

دریافت فایل مناقصه کفن و چلوار

2- مناقصه رفت و روب سازمانی :  (غیرفعال)