آقای امیر نظری مسئول حفاظت فیزیکی سازمان آرامستانهای شهرداری کرمانشاه (باغ فردوس)

شماره تماس: 09187203425

امیر نظری